KORISTNE POVEZAVE

Zakon o pacientovih pravicah

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4281#

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2526?sop=2017-01-2526

Pravilnik o naročanju in čakalne dobe

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2018-01-0102/pravilnik-o-narocanju-in-upravljanju-cakalnih-seznamov-ter-najdaljsih-dopustnih-cakalnih-dobah

https://cakalnedobe.ezdrav.si/

Zastopnica pacientovih pravic:

Duša Hlade Zore
prostori ZZV Ljubljana,
Zaloška 29
1000 Ljubljana
Tel.št.: 01/542 32 85
E-pošta: dusa.hlade-zore@nijz.si